Oferty pracy

Szczegóły

Stażysta / Młodszy asystent w Oddziale Badań Mikrobiologicznych

Data publikacji:
2021-10-28 18:49:17
Treść

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Stażysta / Młodszy asystent
w Oddziale Badań Mikrobiologicznych
w wymiarze pełnego etatu (1/1)
– 3 etaty –

Wymagania kwalifikacyjne:

 • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: analityka medyczna lub na innych kierunkach wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku analityka medyczna,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w mikrobiologii medycznej, tytuł specjalisty z mikrobiologii medycznej,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wiedza ogólna z zakresu mikrobiologii medycznej,
 • wiedza z zakresu biologii molekularnej i techniki PCR,
 • znajomość normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2005,
 • umiejętność posługiwania się pipetą, pipetą automatyczną na mikroobjętościach,
 • dobra znajomość obsługi komputera (np. programy Excel, Word, PowerPoint, Access, inne).

Główne obowiązki:

 • wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 w materiale klinicznym (wymazy, BAL) metodą real time RT PCR,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów na stanowisku pracy,
 • prawidłowe i staranne prowadzenie dokumentacji,
 • udział w sporządzaniu zapotrzebowań rocznych na materiały pomocnicze oraz występowanie z bieżącym zapotrzebowaniem na zakup materiałów pomocniczych,
 • zapewnienie miarodajności wyników badań zgodnie z nadanym upoważnieniem,
 • pobieranie materiału do badań (krew, wymazy),
 • sporządzanie sprawozdań z badań,
 • ocena wyników i autoryzacja sprawozdań z badań,
 • zgłaszanie, inicjowanie oraz realizacja działań zapobiegawczych i korygujących,
 • składanie wniosków do osoby zarządzającej danym rodzajem dokumentu o opracowanie dokumentu, wprowadzenie zmian, udzielenie odstępstwa od udokumentowanego systemu zarządzania jakością.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4. 85-031 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.
Podpis kandydata do pracy

Dokumenty dodatkowe:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dalej WSSE.
  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4, e-mail: iod@pwisbydgoszcz.pl
 • Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor WSSE zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacji.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w WSSE.

Dokumenty należy przesyłać w terminie:
od 28 października 2021r. do 19 listopada 2021r.

 • listownie na adres:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna
  ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
  z dopiskiem: „Stażysta/młodszy asystent – LM”;
  lub
 • pocztą elektroniczną na adres:
  wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
  z dopiskiem : „Stażysta/młodszy asystent – LM”

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.
WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Inne informacje:

 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po oficjalnie zakończonym procesie rekrutacji.
Nazwa stanowiska
Stażysta / Młodszy asystent w Oddziale Badań Mikrobiologicznych
Miejsce pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Termin składania ofert
2021-11-19 14:00:00
Status
Rozstrzygnięte
Załączniki
-
Wybrany kandydat
Krzysztof Cisewski
Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane wykształcenie i umiejętności. W wyniku szczegółowej rozmowy kwalifikacyjnej na poziomie etapu trzeciego naboru decyzją Dyrektora WSSE została wybrana spośród wszystkich kandydatów na powyżej wskazane stanowisko.
Odpowiada za treść
Natalia Czapiewska
Opublikował
Piotr Janeczek
Dodatkowe informacje
Odsłon: 434
Historia
pokaż historię zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 1

Data modyfikacji
2021-12-23 14:12:57  (wersja aktualna)
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Rozstrzygnięcie
Zmienione pola
Data, Status, Wybrany kandydat, Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2021-10-28 18:49:17
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.