Oferty pracy

Szczegóły

Specjalista ds. kontroli finansowej – audytor wewnętrzny

Data publikacji:
2021-04-21 09:09:08
Treść

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista ds. kontroli finansowej – audytor wewnętrzny
w wymiarze niepełnego etatu (7/10)

Wymagania kwalifikacyjne:

 • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse, administracja,
 • kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych,
 • wymagany staż pracy – 3 lata,
 • wymagane co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej lub prywatnej w zakresie Kontroli Zarządczej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz znajomość problematyki z zakresu kontroli zarządczej,
 • umiejętność interpretacji przepisów oraz ich stosowania w praktyce,
 • biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Office (np. programy Excel, Word, PowerPoint),
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Główne obowiązki:

 • zapewnienie prawidłowości pracy WSSE, w szczególności w zakresie prawidłowej polityki finansowej,
 • opracowywanie projektów, instrukcji, i regulaminów w zakresie audytu wewnętrznego i ich aktualizacje,
 • sporządzanie planu audytu na dany rok budżetowy,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej i jej wyników, w szczególności z wykonania Rocznego Planu Audytu,
 • dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka oraz określenie obszarów wrażliwych w zakresie audytu finansowego i operacyjnego,
 • współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli,
 • monitorowanie wewnętrznych systemów kontroli i ich skuteczności,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanych procesów kontroli zarządczej i sporządzanej dokumentacji,
 • opracowywanie projektów wniosków pokontrolnych i przedstawienie ich Dyrektorowi WSSE,
 • sprawdzanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4. 85-031 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.
Podpis kandydata do pracy

Dokumenty dodatkowe:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dalej WSSE.
  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4, e-mail: iod@pwisbydgoszcz.pl
 • Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor WSSE zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacji.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w WSSE.

Dokumenty należy przesyłać w terminie:

od 20 kwietnia 2021r. do 15 lipca 2021r.

 • listownie na adres:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna
  ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
  z dopiskiem: „Specjalista ds. kontroli finansowej – audytor wewnętrzny – KF”;
  lub
 • pocztą elektroniczną na adres:
  wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
  z dopiskiem : „Specjalista ds. kontroli finansowej – audytor wewnętrzny – KF”

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.
WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Inne informacje:

 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po oficjalnie zakończonym procesie rekrutacji.
Nazwa stanowiska
Specjalista ds. kontroli finansowej – audytor wewnętrzny
Miejsce pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Termin składania ofert
2021-07-15 14:00:00
Status
Unieważnione
Załączniki
-
Wybrany kandydat
nie wprowadzono
Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy unieważnia nabór na stanowisko Specjalista ds. kontroli finansowej-audytor wewnętrzny ogłoszony w dniu 20.04.2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej WSSE w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej jednostki www.pwisbydgoszcz.pl Decyzja o unieważnieniu wskazanego powyżej naboru podyktowana jest brakiem wyłonienia w przeprowadzonej procedurze kandydata spełniającego oczekiwania na wskazanym stanowisku pracy. Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o unieważnieniu naboru.
Odpowiada za treść
nie wprowadzono
Opublikował
Piotr Janeczek
Dodatkowe informacje
Odsłon: 591
Historia
pokaż historię zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 6

Data modyfikacji
2021-08-04 13:38:55  (wersja aktualna)
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Unieważnienie
Zmienione pola
Data, Status, Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2021-06-21 10:22:36
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Zmiana terminu składania ofert
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował, Termin składania ofert
Data modyfikacji
2021-06-02 10:50:15
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Zmiana terminu składania ofert
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2021-06-02 10:48:56
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Zmiana terminu składania ofert
Zmienione pola
Data, Opublikował, Termin składania ofert
Data modyfikacji
2021-05-17 19:21:29
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Zmiana terminu składania ofert
Zmienione pola
Data, Treść, Termin składania ofert, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2021-04-21 09:09:25
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2021-04-21 09:09:08
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.