Oferty pracy

Szczegóły

Stażysta / młodszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży

Data publikacji:
2020-07-15 13:08:00
Treść

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko

Stażysta / młodszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży
w wymiarze pełnego etatu (1/1)

Wymagania kwalifikacyjne:

 • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe na kierunkach mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  wiedza na temat działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Excel, Word, PowerPoint, Access).

Główne obowiązki:

 • prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w obszarze wynikającym z zadań oddziału,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego, rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań,
 • uczestniczenie w realizacji zadań oddziału poprzez sporządzanie sprawozdań, ocen i analiz z zakresu stanu higieniczno-sanitarnego placówek nauczania, wychowania i wypoczynku oraz higieny procesów nauczania,
 • prowadzenie czynności kontrolnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj),
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4. 85-031 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.
  Podpis kandydata do pracy

Dokumenty dodatkowe:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dalej WSSE.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4, e-mail: iod@pwisbydgoszcz.pl

 • Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor WSSE zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacji.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w WSSE.

Dokumenty należy przesyłać w terminie :
od 15 lipca 2020r. do 31 lipca 2020r.
listownie na adres:
– Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna
ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Stażysta / młodszy asystent – NHD”;
lub
– pocztą elektroniczną na adres:
wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
z dopiskiem : „Stażysta / młodszy asystent – NHD”

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.

WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Inne informacje:

 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po oficjalnie zakończonym procesie rekrutacji.
Nazwa stanowiska
Stażysta / młodszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży
Miejsce pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Termin składania ofert
2020-07-31 14:00:00
Status
Unieważnione
Załączniki
-
Wybrany kandydat
nie wprowadzono
Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy unieważnia nabór na stanowisko Stażysty/Mł. asystenta ogłoszony w dniu 15.07.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej WSSE w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej jednostki www.pwisbydgoszcz.pl. Decyzja o unieważnieniu wskazanego powyżej naboru podyktowana jest brakiem wyłonienia w przeprowadzonej procedurze kandydata spełniającego oczekiwania na wskazanym stanowisku pracy. Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o unieważnieniu naboru. Bydgoszcz, 17.08.2020r.
Odpowiada za treść
Natalia Czapiewska
Opublikował
Hubert Kujawa
Dodatkowe informacje
Odsłon: 1063
Historia
pokaż historię zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 5

Data modyfikacji
2020-08-18 07:36:35  (wersja aktualna)
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Unieważnienie
Zmienione pola
Data, Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Data modyfikacji
2020-08-18 07:35:48
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Unieważnienie
Zmienione pola
Data, Opublikował, Status, Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-07-20 09:46:35
Opublikował
Norbert Poterek
Wprowadzone zmiany
Zmiana ststusu na Aktualne
Zmienione pola
Data, Opublikował, Status, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-07-16 11:25:54
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Korekta daty składania wniosku (błąd)
Zmienione pola
Data, Termin składania ofert, Status, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-07-15 13:08:47
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Korekta
Zmienione pola
Data, Treść, Tytuł, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-07-15 13:08:00
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Nowe ogłoszenie
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.