Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz oraz https://bip.pwisbydgoszcz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 1. pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 2. brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 3. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-14
Oświadczenie poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-05-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych wymienionych powyżej prosimy o kontakt z Koordynatorem dostępności cyfrowej, e-mail: pjaneczek@pwisbydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie elementu strony internetowej, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4

Interesanci obsługiwani są na poziome „0” w budynku E – administracyjnym bez barier architektonicznych – szybka droga ewakuacji. Reszta kompleksu WSSE jest częściowo wolna od barier architektonicznych.

Dostęp do budynków oraz niektórych pomieszczeń WSSE jest ograniczony ze względu na charakter i zakres prowadzonych badań i pomiarów z użyciem m.in. substancji szkodliwych dla zdrowia oraz źródeł promieniotwórczych. W budynkach zainstalowano urządzenia ograniczające dostęp osób nieuprawnionych. Poruszanie się w obiektach WSSE interesantów odbywa się zawsze w obecności pracownika WSSE, co w przypadku osób z ograniczoną dostępnością znacznie ułatwia poruszanie się wewnątrz obiektów Stacji.

W budynku E – administracyjnym dostępna winda z poziomu „0” umożliwia dostęp do pomieszczeń w budynku A i E oraz do wybranych pomieszczeń w budynkach C i D z wyłączeniem budynku B. Toaleta na parterze budynku E wyposażona jest w poręcze i uchwyty, zapewnia również swobodę poruszania się na wózku, wymaga natomiast instalacji urządzenia alarmowego i właściwego oznaczenia drzwi wejściowych.

W budynkach nie ma dostępu do informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy oraz głosowy.

Istnieje możliwość wstępu do części budynków osobie korzystającej z psa asystującego.

Pracownicy ze szczególnymi potrzebami znają procedurę ewakuacji ze szczególnym nadzorem bezpośredniego przełożonego.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się:

 1. Zapewnienie dostępu do środków wspierających komunikowanie się w postaci poczty elektronicznej oraz faksu.
 2. Brak środków wspierających  komunikowanie się poprzez:
  • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
  • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

Zapewnienie obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Zapewnienie osobistego kontaktu z tłumaczem języka migowego (PJM , SJM, SKOGN) w siedzibie WSSE lub w sprawach nagłych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia wniosku i wybrania tej formy komunikacji przez wnioskującego.
 2. Obsługa w zakresie podstawowym przez pracownika WSSE posługującego się PJM.

Brak urządzeń wspomagających słyszenie.

Brak umieszczenia na stronie internetowej informacji o zakresie działalności WSSE w Bydgoszczy w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z WSSE w Bydgoszczy w formie określonej w tym wniosku:

 1. Zapewnienie kontaktu z tłumaczem PJM, SJM, SKOGN.
 2. Brak formularza wniosku o zapewnienie tłumacza migowego i umieszczenia na stronie internetowej.

Zespół koordynatorów do spraw dostępności

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy powołany jest zespół koordynatorów do spraw dostępności w składzie:

 • Grzegorz Bodnar – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – przewodniczący zespołu:
  e-mail: g.bodnar@pwisbydgoszcz.pl
  telefon: +48 52 37 61 840
 • Mariola Wiśniewska – koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  e-mail: m.wisniewska@pwisbydgoszcz.pl
  telefon: +48 52 37 61 842
 • Piotr Janeczek – koordynator do spraw dostępności cyfrowej:
  e-mail: p.janeczek@pwisbydgoszcz.pl

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • inicjowanie zmian przepisów i procedur obowiązujących w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacje

 • Autor: Piotr Janeczek
 • Data: 19 kwietnia 2021
 • historia zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 12

Data modyfikacji
2022-05-14 11:07:03  (wersja aktualna)
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-05-14 09:25:07
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-05-14 09:22:45
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-05-14 09:07:36
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-05-14 08:43:22
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-05-14 08:39:31
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-05-11 13:00:41
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-04-04 09:24:09
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-04-04 09:21:16
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2022-03-24 06:22:25
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2021-05-06 10:54:15
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2021-04-19 20:17:34
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2021-04-19 20:00:29
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
-
wróć do listy

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.